សង្គមដែលមានអ្នកចេះច្រើន គឺជា សង្គមដែលរីកចំរើន

សង្គមដែលមានអ្នកចេះច្រើន គឺជា សង្គមដែលរីកចំរើន
អ្នកគួរតែ ចែករំលែកចំណេះ ដើម្បី:
– ជួយដល់ សង្គម អោយរីកចំរើន
– ជួយដល់ ជំនាន់នេះ និង ជំនាន់ក្រោយ
– ជួយដល់ កូនចៅអ្នក ស្រករក្រោយ
www.itgroupkh.com