ត្រូវការ គ្រូបង្រៀន Part-time

ត្រូវការ គ្រូបង្រៀន Part-time
ការចែករំលែកចំណេះ គឺ ជួយដល់សង្គមអោយរីកចំរើន
– ដើម្បីជួយខ្មែរ ជំនាន់នេះ និង​ ជំនាន់ក្រោយ
– រួមទាំងកូនចៅអ្នក ស្រករក្រោយ
www.itgroupkh.com
————————————————————–
– Hardware Repair
– PBX/VOIP
– Graphic Design
– Juniper, CheckPoint
————————————————————–
– ប្រាក់ខែចាប់ពី 50$-500$
– Free Training
– Get More Benefits…
————————————————————–
Work Times:
– Part-time or Full-time
– Mon-Fri: 8am-12pm, 1-5pm, 6-8pm
– Sat-Sun: 8am-12pm, 1-5pm
————————————————————–
If you interested can apply at:
– FB: itgroupkh
– Email: itgroupkh@gmail.com
– Phone: 078 426 882 (cellcard), 098 763 891 (smart)